Category: Fairs & Festivals

พบกับกิจกกรรมมากมาย เช่น การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้าน และการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล 16-17 เมษายนนี้ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ปีนี้ ศาสลาว่าการกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “แย้มยิ้มสนุกสนาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ดำรงไว้ประเพณีที่งดงาม” Traditional Songkran Festival@Bangkok Metropolitan Administration